İş Güvenliği Uzmanlığı

İş güvenliği uzmanları iş yerinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri veya dışarıda kurulmuş olan Bakanlıkça yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri içerisinde,

 • Rehberlik ve danışmanlık
 • Risk değerlendirmesi
 • Çalışma ortamı gözetimi

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt hizmetlerini, ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yönetmelikte belirtilen sürelerde yürütürler.

 •  Sağlık Güvenlik Planı’nın Yapılması (yapı işlerinde)
 •  İş Güvenliği Politikası’nın yazılması, takibi
 •  İş Güvenliği İlkeleri’nin Yazılması
 •  İş Güvenliği El Kitabı’nın Yazılması
 •  İş Güvenliği Prosesi’nin hazırlanması
 •  İş Güvenliği Organizasyonu’nun kurulması
 •  İş Güvenliği Prosedür ve Talimatları’nın yazılması
 •  İş Güvenliği Formları’nın hazırlanması
 •  İş Güvenliği İletişim Programı’nın Hazırlanması
 •  İş Güvenliği Panolarının belirlenmesi, hazırlatılması, yerlerine koydurulması
 •  Görev tanımlarının yazılması
 •  Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısının düzenlenmesi
 •  İş Güvenliği Hedefleri’nin belirlenmesi
 •  İş Güvenliği Göstergeleri’nin hazırlanması
 •  Alt yükleniciler için iş güvenliğinin sağlanmasına danışmanlık
 •  “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi” ve hazırlanacak olan İSG İç Yönetmelik’te belirtilen görevler kapsamında hizmet vermek,
 •  İş Kanunu, SGK Kanunu ve ilgili tüzük ve yönetmeliler (isg mevzuatı) uygulanır.
 •  Yapılan saha denetimlerinde görülen uygunsuzlukların belirlenen formatta raporlanması ve acil kapatılması gereken uygunsuzluklar hakkında anında bilgi paylaşılması
 •  İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak işyerinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,
 •  İş yerinde görev yapan tüm alt işveren ve taşeron firmalar ile sürekli iletişimde bulunup İSG Yönetim Sistemi denetimlerini yapmak
 •  Alt işveren, taşeron ve tedarikçiler ile İSG koordinasyonu sağlamak
 •  İşyerindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunmak, bu hususlarla ilgili iş verene rapor vermek,
 •  İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapmak, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak, işyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlamak, hazırlanan planların uygulanmasını sağlamak,
 •  Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlamak ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına katılmak, kurula işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak,
 • İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi ile işbirliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi ile değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarına göre önleyici faaliyet planlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
 •  İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • İşyerinde yapılan inceleme ve araştırmalar için yöntemler geliştirmek, bu yöntemlerle ilgili çalışanları bilgilendirmek, her incelemeden sonra inceleme formlarını doldurmak ve gereği için işyerine bildirerek sonuçlarını takip etmek, formların değerlendirme ve izlenmesi amacıyla muhafazasını sağlamak,
 • İşyerine yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde; kurulacak sistem veya alınacak makine ya da cihaz ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yaparak sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirlemek ve bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması için İşverene rapor vermek,Uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçimi, sağlanması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerileri hakkında İşverene rapor vermek,
 •  İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla verilecek eğitimin kimlere verileceği, kapsamı, kimlerin vereceği, süresi ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması konusunda İşverene ve İSG kuruluna önerilerde bulunmak.
 •  İSG Kurulunda Genel Sekreter Ünvanı ile görev yapmak
 •  İş kazası analizlerinde yer almak ve liderlik yapmak
 •  İşyerinde hijyen/ergonomi vb kontrollerinde bulunmak
 •  İSG konularında yüklenicilerin alt işveren, taşeron, tedarikçilerin mevzuata uygun olarak takibi ve denetimini yapmak.Çorlu Etik OSGB, Tecrübeli İş Güvenlik Uzmanları ile Hizmetinizdedir.